Top

Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden geluidstunter.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van geluidstunter.nl zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door geluidstunter.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van geluidstunter.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door geluidstunter.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 
Alle aanbiedingen van geluidstunter.nl zijn vrijblijvend en geluidstunter.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door geluidstunter.nl. geluidstunter.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt geluidstunter.nl dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en na overmaking incl. verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

Vooruit betaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij geluidstunter.nl binnen is. U kunt bij vooruit betaling het totaalbedag overmaken naar bankrekening 166969451 Rabobank te Weert t.a.v. geluidstunter.nl Vergeet hierbij niet uw referentienummer te vermelden.

Contant: U kunt contant betalen bij het ophaaladres in Nederweert.
Pinnen: U kunt helaas niet pinnen bij het ophaaladres in Nederweert, maar dit kan natuurlijk wel vlak bij ons in de buurt.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door geluidstunter.nl

Artikel 4. Levering 

De door geluidstunter.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. 
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. geluidstunter.nl is gerechtigd te afleveren in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door geluidstunter.nl gedragen.
 

Artikel 4.1 Bezorging
Zie bij Levering/bezorging 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan geluidstunter.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over. 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door geluidstunter.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
geluidstunter.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u geluidstunter.nl  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen.
Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt.
Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand terugzenden of voor uw rekening laten herstellen/vervangen.
Op de door geluidstunter.nl geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt.

 
 
 
Uitgesloten herroepingsrecht:
Media karaoke spelers en karaoke sets worden voorzien van videobestanden die wij speciaal na uw order op de mediaspeler karaoke schijf laten plaatsen wij nemen de mediaspeler karaoke hardeschijf niet retour aangezien dit een open systeem is en wij de bestanden er speciaal op laten plaatsen. Het gaat hier dan ook over een custum made product speciaal voor u samengesteld en op een mediaspeler schijf geplaatst.
Bij het annuleren van een bestelling krijgt u de betaling retour minus de door ons gemaakte verzendkosten.Artikel 8. Bestellingen/communicatie 
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en geluidstunter.nl, dan wel tussen geluidstunter.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en geluidstunter.nl , is geluidstunter.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door  geluidstunter.nl

Artikel 9. Persoonsgegevens
geluidstunter.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld.
De persoonlijke informatie zijn alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld.
geluidstunter.nl zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

Artikel 10. Overmacht 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft geluidstunter.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat geluidstunter.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan geluidstunter.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Artikel 11. Diversen 
Indien u aan geluidstunter.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is geluidstunter.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan geluidstunter.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 
Wanneer door geluidstunter.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat geluidstunter.nl deze Voorwaarden soepel toepast. 
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met geluidstunter.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door geluidstunter.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
geluidstunter.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 


Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Garantie op boxen:
Op het opblazen van boxen geven wij nooit garantie.
Al onze boxen worden voor verzending getest.
Wij kunnen wel vervangende woofers en tweeters leveren.